Solo dance contest

Rezydencja / premiera

Rezydencja na Solo Taneczne

REZYDENCJA NA SOLO organizowana w ramach 16. Gdańskiego Festiwalu Tańca 2024. Dwoje rezydentów wybranych w otwartym konkursie na taneczne solo spędzi tydzień w Klubie Żak, dopracowując zgłoszone do konkursu choreografie. Megan Mazarick (US) i Andrei Kamarou (BY/PL) od 22 do 28 kwietnia skupią się na rozwinięciu pomysłu na solo, a pomoże im w tym mentor tegorocznej rezydencji, czyli Maciej Kuźmiński. Rezydenci będą pracować z wykorzystaniem autorskiej metody Macieja Kuźmińskiego, Dynamic Phrasing, pracując nad ruchem, dramaturgią, przestrzenią sceniczną i reżyserią solo. Finałem rezydencji będzie premierowy pokaz solowych spektakli na scenie Klubu Żak, który odbędzie się 28 kwietnia 2024 o godz. 19. 

Jhonathan Alexander Arias Gomez, 25.08.2021, fot. Jan Rusek

Formularz

Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*)

(maksymalna ilość znaków 1000)

(w tym użycie multimediów, rekwizytów itp., maksymalna ilość znaków 1500)

Dane tancerza

(maksymalna ilość znaków 800)

Dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe

Podpisane oświadczenie (skan)

Zdjęcia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rezydenci 

Megan Mazarick to choreografka, performerką i nauczycielką mieszkającą w Filadelfii (USA). W swojej praktyce tanecznej i choreograficznej, łączy ruch ze słowem i teatrem. W jej choreografiach pojawiają się wątki polityczne i humorystyczne oraz elementy improwizacji.  Wystepowała m.in w Singapurze, Bułgarii, Egipcie, Polsce, Australii, Węgrzech i Meksyku oraz w całych Stanach Zjednoczonych. Jako nauczycielka przeprowadziła liczne warsztaty z techniki, improwizacji i kompozycji w studiach tanecznych, na festiwalach i uniwersytetach na całym świecie. 

Andrei Kamarou to pochodzący z Białorusi, a obecnie mieszkający w Polsce tancerz i choreograf.  W swoich choreografiach skupia się na tematach dotyczących ludzkiej natury i poszukiwaniach przejawów jej piękna. Występował m.in. na scenie Opery Narodowej w operze “Maria de Buenos Aires” oraz w balecie “Don Kichote” w Teatrze Wielkim w Łodzi. Dyplom zdobył na Mińskiej Państwowej Akademii Sztuki, obecnie studiuje na Łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku taniec.

Klub Żak ogłasza nabór projektów w ramach konkursu Rezydencja na Solo Taneczne 2024 w ramach 16. Gdańskiego Festiwalu Tańca.

Konkurs dotyczy projektu na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego. Celem konkursu jest wspieranie i promocja tańca współczesnego. Konkurs jest adresowany do tancerzy z Rzeczpospolitej Polskiej i zamieszkujący poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, którzy prezentowali swoje spektakle w ramach konkursu Solo Dance Contest organizowanego w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca w latach 2016 – 2023.

Wybrane dwa projekty zostaną zrealizowane w Klubie ŻAK w kwietniu 2024 roku. Tancerze otrzymają środki na realizację zgłoszonego solo: 5.000 zł, pomoc techniczną w trakcie prób generalnych (akustyka i oświetleniowca), przedpremierową promocję, możliwość skorzystania z przestrzeni do prób oraz 2.000 zł za drugą prezentacje, stworzonego w ramach rezydencji solo, jesienią 2024 w Klubie Żak w Gdańsku.

Ponadto przez tydzień artyści będą pracować pod okiem mentora – cenionego tancerza oraz choreografa. W 2024 roku mentorem będzie Maciej Kuźmiński. Rezydencje zakończą się pokazami premierowymi w Klubie Żak w Gdańsku w dniu 28 kwietnia 2024 roku.

Zgłoszenie powinno zostać wysłane w terminie do 29 lutego 2024 do godz. 16.00.

Mentor

Maciej Kuźmiński

Ur. w 1985 r. choreograf, pedagog i producent. Twórca i kierownik (2018-2022) pierwszej Polskiej Sieci Tańca. Jego niezależne prace tworzą repertuar Maciej Kuźmiński Company. Ukończył z wyróżnieniem kierunki BA Dance Theatre oraz Masters Choreography, na konserwatorium Trinity Laban w Londynie.

Od 2014 roku prace Kuźmińskiego były prezentowane ponad 200 razy w 21 krajach. Artysta otrzymał ponad dwadzieścia międzynarodowych nagród i wyróżnień za spektakle stworzone w ramach Maciej Kuźmiński Company. Jako gościnny choreograf tworzył między innymi dla Staatstheater Kassel (Niemcy), Scapino Ballet Rotterdam (Holandia) czy Polskiego Teatru Tańca. Jest także autorem spektakli dyplomowych dla studentów Trinity Laban (Anglia), ArtEZ (Holandia), Codarts (Holandia), PERA GAU (Cypr Północny) i Belgrade Dance Institute (Serbia).

Jego prace charakteryzują się prostotą kompozycji, operują płynnym i dynamicznym językiem ruchu, oraz dotyczą koncepcji egzystencjalnych i filozoficznych. Od 24 lutego 2022 roku, czyli od wybuchu wojny rosyjskiej na Ukrainie, artysta skupia się na tematyce wojennej, współpracując z ukraińskimi artystami-uchodźcami i zajmując się „najważniejszym wydarzeniem w życiu milionów ludzi, w tym moim”.

W 2019 roku jedna z prac Kuźmińskiego Plateau została nieformalnie, ale skutecznie ocenzurowana po debacie na jej temat w Radzie Miasta Bytomia.

Od 2009 roku Maciej Kuźmiński rozwija autorską metodę ruchu i kompozycji zwaną Dynamic Phrasing. Oparta na pięciu filarach: I – Pętla, II – Laboratorium Ruchu, III – Frazy i Repertuar, IV – Praca w Podłodze, V – Koszyk Zadań. Metoda ta jest szeroko wykorzystywana przez choreografa w pracy artystycznej i pedagogicznej.

Dynamic Phrasing angażuje nas w dialog z własnym ciałem, pielęgnując różnorodność właściwą naszej naturze i wykorzystując potencjał, którego wszyscy doświadczamy - siły grawitacji. Dialog ten wzmacnia wszechstronna praktyka i zamiłowanie do doświadczania ruchu, niczym niewielka wyprawa – wyruszając w drogę przypominamy sobie o naszych korzeniach.

Tylko w ostatnich latach Dynamic Phrasing był nauczany w konserwatoriach takich jak Codarts, ArtEZ, PERA GAU, Belgrade Dance Institute, Trinity Laban oraz w Polskim Teatrze Tańca. W styczniu 2023 r. po rocznym kursie nauczycielskim przyjęto dwóch nowych nauczycieli.

REGULAMIN KONKURSU „REZYDENCJA NA SOLO TANECZNE 2024”

 

§1

Informacje podstawowe

 

1.       Organizatorem konkursu jest Klub Żak – miejska instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, adres:

al. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk, NIP: 5830004739, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk: 5/98.

 

2.       Podstawowy harmonogram konkursu:

a.     ogłoszenie konkursu: 08.01.2024r.

b.     termin składania aplikacji: 29.02.2024r.; godz. 16.00.

c.     rozstrzygnięcie konkursu: 11.03.2024r.;

d.     terminy coachingu z Maciejem Kuźmińskim: 22 – 27.04.2024r., przy czym terminy coachingu mogą ulec zmianie w obrębie danego miesiąca;

e.     terminy premierowych prezentacji solo zaplanowane są ostatniego dnia rezydencji 28.04.2024r. 

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1.       Aplikacje konkursowe mogą składać osoby:

a.     zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej od 1.01.2022 roku, 

b.     tancerze zamieszkujący poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, którzy prezentowali swoje spektakle w ramach konkursu Solo Dance Contest organizowanego w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca w latach 2016 – 2023.

 

2.       Do projektów konkursowych mogą być zaangażowane osoby pełnoletnie, będące: 

a.     absolwentami lub studentami / uczniami ostatniego roku publicznych i niepublicznych szkół artystycznych: teatralnych i baletowych;

b.     absolwentami co najmniej dwuletnich pomaturalnych szkół artystycznych kształcących aktorów-tancerzy;

c.     tancerzami teatrów tańca współczesnego, mający w dorobku co najmniej dwie produkcje taneczne (udział w pełnowymiarowym spektaklu teatru tańca z dziedziny Contemporary dance/Contemporary ballet, nie krótszym niż 40 min.)

 

3.       Podstawowe wymagania dla zgłaszanych projektów:

a.     do konkursu można zgłaszać wyłącznie nowe, oryginalne solo taneczne, których premiera odbędzie się w ramach konkursu;

b.     formą planowanego spektaklu powinien być solo, w którym dominującą formą ekspresji jest taniec współczesny (contemporary dance / contemporary ballet);

c.     długość planowanego solo nie powinna być dłuższa niż 40 minut;

d.     wymagania techniczne planowanych projektów muszą być dostosowane do możliwości technicznych i wyposażenia Klubu Żak (opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu). 

 

 

§ 3

Zgłoszenia

 

1.       Zgłoszenie winno być wypełnione w języku polskim lub angielskim na stronie internetowej gdanskifestiwaltanca.pl, w terminie do 29.02.2024 r., do godz. 16.00 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji).

 

2.       Wymagane załączniki:  

a.     czytelny skan oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) podpisanego odręcznie przez tancerza aplikującego ;

b.     czytelne skany dyplomów, materiałów promocyjnych lub linki do stron internetowych potwierdzających status tancerzy odnośnie wymagań §2, pkt 2.

 

3.       Zgłoszenia złożone po upływie wymaganego terminu, niespełniające wymagań określonych w § 2 oraz w §3 pkt 1, 2 i 4 oraz zawierające uchybienia (braki) formalne, gdzie za braki formalne uważane jest: brak wymaganych załączników, nieprawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz brak podpisów, nie będą rozpatrywane. 

 

4.       Pytania w języku polskim lub angielskim, dotyczące warunków udziału w Konkursie należy kierować na adres: ewa.chudecka@klubzak.com.pl. Odpowiedzi dotyczące indywidualnych spraw będą wysłane mailem na adres pytającego, a wyjaśnienia dotyczące spraw ogólnych, komentarzy do regulaminu będą publikowane na stronie www.facebook.com/GdanskiFestiwalTanca.

 

5.       Rozstrzygnięcie konkursu:

a.     projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane przez trzyosobową komisję, której skład i regulamin ustala Dyrektor Klubu;

b.     wyniki konkursu, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Klubu, zostaną ogłoszone na stronie gdanskifestiwaltanca.pl i facebook.com/gdanskifestiwaltanca. Opublikowane wyniki konkursu będą zawierały tylko informacje o wybranych projektach finalistów konkursu.

 

§ 4

Realizacja projektu:

 

1.       W konkursie przewidziano środki przeznaczone na spektakle solo - 5.000 zł oraz 2.000 zł na ponowne pokazanie spektaklu jesienią 2024 r w Klubie Żak; 1/3 przyznanej kwoty może zostać wypłacona w formie zaliczki po podpisaniu umowy, reszta zaś po realizacji projektu, przy czym Organizator konkursu przewiduje podpisanie umów nie wcześniej niż pierwszego dnia zaplanowanego coachingu. Szczegółowe zasady zostaną określone w umowie podpisanej z Organizatorem.

 

2.       Coaching, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu, będzie składał się w 1/3 z lekcji tańca współczesnego, zaś w 2/3 z pracy nad ruchem, dramaturgią, przestrzenią sceniczną i reżyserią solo.

 

3.       Organizator zapewni:

a.       przestrzeń do prób na czas coachingu, z możliwością odtwarzania muzyki, bez oświetlenia scenicznego, projektorów multimedialnych i nagłośnienia scenicznego;

b.       2 dni prób generalnych na scenie z wyposażeniem technicznym dostępnym w Klubie Żak (Załącznik nr 1) oraz z obsługą techniczną (oświetleniowca oraz akustyka - 8h dziennie);

c.        zwrot kosztów podróży (1 przyjazd i 1 wyjazd) autobusem lub 2 klasą PKP na terenie Polski albo do 150 euro zwrotu kosztów podróży z zagranicy, na podstawie oryginalnych biletów;

d.       zakwaterowanie w okresie obowiązkowego coachingu, o którym mowa w §1 pkt. ust. 2 d i e, niniejszego regulaminu Finalistom konkursu pochodzącym spoza Trójmiasta w hostelach;

 

4.       Organizator nie ponosi kosztów:

a.       noclegu, transportu ani honorarium osób nie będących wykonawcami spektaklu występującymi na scenie - muzyków, oświetleniowców, scenografów, ani projektantów kostiumów;

b.       wyżywienia uczestników konkursu;

c.        zakupu materiałów i rzeczy stanowiących elementy scenografii lub kostiumów;

d.       transportu scenografii;

e.       transportów lokalnych.

 

5.       Zobowiązania Finalistów:

a.       Finaliści zobowiązani są przygotować kostiumy, scenografię, muzykę, wizualizacje oraz inne materiały potrzebne do wystawienia solo: przed terminem coachingu, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu;

b.       Finaliści konkursu pochodzący spoza strefy Schengen lub nieposiadający rezydencji w strefie Schengen zobowiązani są przedstawić wizę uprawniającą do podjęcia działań artystycznych;

c.        Finaliści zobowiązani są umieścić w materiałach promocyjnych solo zrealizowanego w ramach konkursu informację o jego realizacji w Klubie Żak (data, miejsce), w ramach 16. Gdańskiego Festiwalu Tańca (pełna nazwa) oraz adres internetowy strony Klubu (www.klubzak.com.pl). W przypadku braku tych informacji Finaliści nie będą mieli możliwości uczestnictwa w konkursach, projektach i programach Klubu Żak w następnym roku kalendarzowym;

d.       Finaliści zobowiązani są umożliwić dokumentację fotograficzną przebiegu spektaklu w trakcie prób generalnych przez fotografa wyznaczonego przez Organizatora;

e.       Finaliści wyrażają nieodpłatnie zgodę oraz udziela nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji na fotograficzną rejestrację wizerunku oraz przebiegu rezydencji w tym prób generalnych, a także na publikację zdjęć poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innych związanych z działalnością statutową Klubu, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Klubu lub na jego stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

f.         Wykonawcom, którzy nie stawią się danego dnia na coaching, honorarium zostanie pomniejszone o dniówkę kwoty przypadającej na osobę (z wyjątkiem nieusprawiedliwionej obecności będącej wynikiem choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub poważnym przypadkiem losowym).

 

6.       Finaliści konkursu zachowują pełne prawa autorskie do solo i swobodnego nim dysponowania po premierowym pokazie w Klubie Żak.

 

7.       Dalsze szczegóły realizacji projektu oraz wzajemnych zobowiązań zostaną ustalone w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy tancerzami a Klubem Żak po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

8.       Warunki odstąpienia od realizacji projektu:

a.     jeżeli po ogłoszeniu wyników konkursu tancerz wycofa się z udziału w projekcie, Organizator może zaproponować realizację projektu na warunkach Konkursu kolejnemu aplikującemu, którego projekt otrzymał - w kolejności - największą liczbę punktów;

b.     jeżeli projekt nie zostanie zrealizowany z winy jego uczestnika konkursu lub uczestnik nie stawi się na obowiązkowy coaching, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu, nie będzie miał on możliwości uczestnictwa w konkursach, projektach i programach Klubu Żak w następującym roku kalendarzowym;

c.     jeżeli nie dojdzie do realizacji projektu na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, któremu żadna ze Stron nie mogła zapobiec) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli którejkolwiek ze Stron (w szczególności siłę wyższą stanowi choroba uczestnika udokumentowana zwolnieniem lekarskim) żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1.       Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez aplikującego warunków Konkursu i niniejszego regulaminu.

 

2.       Rejestracja - zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu i projektu. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji jest zamieszczona w formularzu zgłoszenia i na stronie internetowej Organizatora.

 

3.       Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników Konkursu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa krajowego.

 

4.       Uczestnik/uczestniczka Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

5.       Dokonanie zgłoszenia stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z naborem do Konkursu i realizacją Konkursu oraz projektu.

 

6.       Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów realizacji Konkursu.

 

7.       Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

8.       Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 

9.       Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, wizerunku i informacji o uczestniku oraz umieszczania tych informacji w materiałach informacyjnych i reklamowych Organizatora, w tym w publikacjach Organizatora oraz na prowadzonych przez niego stronach internetowych lub profilach informacyjnych.

 

10.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Organizatora.

 

11.    Organizator nie odpowiada za konsekwencje podania nieprawidłowych danych w złożonych zgłoszeniach.

 

12.    Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu.

 

13.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad realizacji Konkursu, zakończenia lub przerwania realizacji Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

§ 6

Klauzula informacyjna

 

1.       Organizator konkursu Rezydencja na solo taneczne 2024 na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych informuje, że Administratorem Danych Osobowych w stosunku do danych osobowych Uczestnika konkursu przekazanych w celu rozstrzygnięcia konkursu jest: Klub Żak, miejska instytucja kultury – z siedzibą w Gdańsku 80-244, ul. Grunwaldzka 195/197 NIP: 583-000-47-39

2.       Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora konkursu Rezydencja na solo taneczne 2024 w celu rozstrzygnięcia konkursu, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR - General Data Protection Regulation).

3.       Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora konkursu Rezydencja na solo taneczne 2024, przez okres realizacji niniejszego konkursu. Po tym okresie dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora konkursu Rezydencja na solo taneczne 2024, wyłącznie do celów finansowo – księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych.

4.       Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast będą udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Organizatora konkursu Rezydencja na solo taneczne 2024 z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom dofinansowującym projekty kulturalne i edukacyjne realizowane przez Organizatora konkursu Rezydencja na solo taneczne 2024 (o ile przedmiot umowy dotyczy takiego projektu), podmiotom świadczącym obsługę prawną Organizatorowi konkursu Rezydencja na solo taneczne 2024, bankom za pomocą których dokonywana jest płatność świadczeń wynikających z regulaminu konkursu Rezydencja na solo taneczne 2024, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Organizatora konkursu Rezydencja na solo taneczne 2024, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych.

5.       Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

 

 

 

 

Załączniki

1)       Rider techniczny Sali Suwnicowej Klubu Żak

2)       Oświadczenia tancerza aplikującego oraz uczestników projektu konkursowego i zgoda na przetwarzanie danych osobowych