Konkursy

Solo dance contest

Rezydencja / premiera

Solo dance contest

Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2022 na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet).

Veronica Lilo / SDC 2021 Klub Żak / foto Jan Rusek

Formularz

Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*)

(osiągnięcia artystyczne, edukacja, maksymalna ilość znaków 800):

(maksymalna ilość znaków 1000) :

(informacje techniczne, scenografia, linki do recenzji):

zdjęcia (min. 2 w formacie jpg) *

podpisane oświadczenie (skan) *

dodatkowe załączniki

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2022

odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca, w terminie 19 – 23.09.2022r.

Konkurs skierowany jest do artystów-tancerzy i ma na celu wspieranie oraz promocję tańca współczesnego. Mogą w nim uczestniczyć tancerze tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet) o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze.

Do Konkursu można zgłaszać sola, których premiera odbyła się w terminie między 1 stycznia 2021 a 30 czerwca 2022r. lub specjalnie przygotowane na konkurs (premiera w ramach Konkursu), nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut. Do konkursu można zgłosić maksymalnie dwa sola. Zgłoszone sola będą oceniane przez międzynarodowe jury. Do finału zostanie wybranych maksymalnie 6 tancerzy.

W Konkursie przewidziano 3 nagrody, łącza suma nagród wynosi 5500 Euro brutto. Widownia wybierze także zwycięzcę Nagrody Publiczności (w wysokości 500 Euro). 

Termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs upływa 30 czerwca 2022r. (szczegóły w regulaminie konkursu na stronie www.gdanskifestiwaltanca.pl – uwaga: liczy się data wpływu zgłoszenia).

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem. Wszelkie zapytania w języku polskim lub angielskim dotyczące warunków udziału w konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl.

JURY

Do jury konkursu Solo Dance Contest 2022 Klub Żak zaprosił osobistości artystyczne oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego. W jury zasiadać będą: Katie Duck – tancerka i performerka aktywna zawodowo od prawie 50 lat; Erez Zohar – tancerz i choreograf oraz Konrad Kurowski – dramaturg i menadżer kultury.

Katie Duck - choreografka i tancerka od lat 70-tych ubiegłego wieku. W USA studiowała taniec na Uniwersytecie Utah, występowała w grupie mimów, a w 1976 przeniosła się do Europy, by występować z członkami Living Theatre i Dario Fo. Stworzyła Groupo i Magpie. Organizowała liczne festiwale, warsztaty i sesje improwizacji. Uczyła poszukiwań ruchowych, kompozycji i techniki tańca przez ponad 20 lat na Uniwersytecie w Amsterdamie. Obecnie nadal podróżuje jako pedagog i artystka, wystawiając swoje spektakle na całym świecie.

 

Konrad Kurowski - od 2014 roku jest członkiem Lubelskiego Teatru Tańca oraz pracownikiem Centrum Kultury w Lublinie. Wspieraja społeczność taneczną, zarówno w Polsce, jak i zagranicą: w zależności od potrzeb projektu bywa producentem, menadżerem, edukatorem, dramaturgiem oraz specjalistą z zakresu audience development. Jest współkuratorem Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublini, członkiem i organizatorem kilku inicjatyw tanecznych: Przestrzeni Sztuki. Taniec, Polskiej Sieci Tańca oraz Aerowaves, europejskiej sieci tańca. Z wykształcenia jest kulturoznawcą.

 

Erez Zohar - tancerz, choreograf, przez wiele lat występujący w Batsheva Dance Company. Od 2003 uczy Gaga, pracuje metoda Ilan Lev.  Obecnie współpracuje z Orly Portal Dance Company.

REGULAMIN

§ 1

 

1.    Organizatorem Konkursu na solową miniaturę taneczną z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet) jest Klub ŻAK, miejska instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, adres: al. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk, NIP: 5830004739, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk: 5/98.

2.    Konkurs odbywa się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca i ma na celu wspieranie i promocję tańca współczesnego.

3.    Podstawowy harmonogram Konkursu:

a.    Ogłoszenie 14 edycji Konkursu: 11.04.2022r.;

b.    ogłoszenie składu jury: 29.04.2022r.

c.    termin składania zgłoszeń: do 30.06.2022r.;

d.    weryfikacja zgłoszeń, wstępna preselekcja: do 20.07.2022r.

e.    ogłoszenie listy uczestników Konkursu: 1.08.2022r.;

f.     Konkurs główny: 19 – 23.09.2022

g.    Finał, wyniki konkursu: 23.09.2022r.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1.    W Konkursie mogą uczestniczyć:

a.    osoby, które ukończyły 18 lat;

b.    tancerze tańca współczesnego o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze.

2.    Do konkursu na solową miniaturę taneczną można zgłaszać wyłącznie sola:

a.    autonomiczne;

b.    których premiera odbyła się w terminie między 1 stycznia 2021 a 30 czerwca 2022r.

c.    specjalnie przygotowane na Konkurs (premiera w ramach Konkursu);

d.    nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut;

e.    solo bez rozbudowanej scenografii (dozwolone drobne elementy, które uczestnik solo dostarczy na własny koszt), bez cięć montażowych, projekcji multimedialnych oraz zmian oświetlenia

f.   pozwalające na publiczną prezentację z udziałem widowni w warunkach technicznych Sali Suwnicowej Klubu Żak (przestrzeń: 9 m szerokości x 8 m głębokości, biała podłoga i biały horyzont, boczne okotarowanie czarne, bez zastawek).

3.  Uczestnicy Konkursu winni ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 

§ 3

Zgłoszenia

 

1.    Do konkursu tancerz może zgłosić maksymalnie dwa sola. Każde zgłoszenie winno być złożone jako oddzielna aplikacja.

2.    Termin i tryb zgłoszenia do Konkursu:

a.    termin: 30.06.2022r. do godz. 23:00 (liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia na konto poczty elektronicznej);

b.    tryb: prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl;

c.    zgłoszenie wypełnia tancerz/odtwórca zgłaszanego sola.

3.    zapytania w języku polskim lub angielskim, dotyczące warunków udziału w Konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl. Odpowiedzi dotyczące indywidualnych spraw będą wysłane mailem na adres pytającego, a wyjaśnienia dotyczące spraw ogólnych, komentarzy do regulaminu będą publikowane na stronie www.facebook.com/GdanskiFestiwalTanca.

4.    Wymagane elementy zgłoszenia:

a.    nagranie całości zgłoszonego sola, bez efektów specjalnych oraz cięć montażowych.

b.    załączony czytelny skan strony z podpisanymi oświadczeniami (załącznik 1 niniejszego regulaminu);

5.    Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

a.    zawierające uchybienia (braki) formalne, gdzie za braki formalne uważane jest: brak wymaganych załączników, nieprawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz brak podpisów;

b.    nie spełniające wymagań określonych w paragrafie 3 pkt. 4.a

c.    złożone po upływie wymaganego terminu;

d.    tancerzy, którzy nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności zapisanych w § 2 pkt. 1;

e.    projektów, które nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności zapisanych w § 2 pkt. 2;

f.     tancerzy, którzy zgłoszą więcej niż 2 sola;

6.    Informacje o zgłoszeniach niespełniających warunków uczestnictwa w Konkursie zapisanych w § 2 pkt. 1, 2 zostaną przesłane mailem na adres tancerza podany w formularzu zgłoszeniowym.

7.    Organizator ogłosi listę uczestników Konkursu do dnia 1.08.2022r. na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl oraz powiadomi uczestników Konkursu mailowo.

 

§ 4

Jury oraz sposób oceniania

 

1.    Wybrane komisyjnie w preselekcji sola będą oceniane przez międzynarodowe jury, którego skład ustala Organizator. Do jury Organizator zaprosi osobistości artystyczne, kuratorów festiwali tanecznych oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego.

2.    Skład jury zostanie przedstawiony do dnia 29.04.2022r. na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl / www.gdanskdancefest.pl (zakładka KONKURSY).

3.    Jury wybierze ze swego składu przewodniczącego jury.

4.    Jury będzie oceniać spektakle solowe, uwzględniając walory artystyczne, poziom techniki tanecznej, oryginalność, świadomość przestrzeni scenicznej i dramaturgię choreografii.

5.    Jury wybierze 6 finalistów, a spośród nich zwycięzców I, II oraz III nagrody.

6.    Jury przyzna zwycięzcom nagrody pieniężne, rozdzielając wśród nich sumę 5500 Euro brutto. Jury nie może nie przyznać nagród i nie rozdzielić całej kwoty 5500 Euro.

7.    Jury przedstawi Organizatorowi werdykt Konkursu oraz prześle protokół z uzasadnieniem wyboru w języku angielskim.

8.    Decyzje jury są nieodwołalne.

 

§ 5

Przebieg Konkursu i Nagroda Publiczności

 

1.    Z przesłanych zgłoszeń zostaną w preselekcji wyłonieni uczestnicy Solo Dance Contest 2022.

2.    Uczestnicy zaprezentują swoje spektakle solowe na Sali Suwnicowej w Klubie Żak w dniach 19.-22.09.2022, prezentacja będzie z udziałem widowni w warunkach technicznych Sali Suwnicowej Klubu Żak (przestrzeń: 9 m szerokości x 8 m głębokości, biała podłoga i biały horyzont, boczne okotarowanie czarne, bez zastawek).

3.    Jury wyłoni spośród wszystkich uczestników 6 finalistów, a podczas pokazów finałowych w dniu 23.09.2022, laureatów I, II oraz III nagrody.

4.    Spośród uczestników konkursu publiczność wybierze zwycięzcę Nagrody Publiczności:

a)   Każdy widz, który kupi bilet wstępu na pokazy spektakli w ramach Solo Dance Contest 2022 otrzyma kartę do głosowania (1 bilet = 1 karta):

b)   Widz może oddać głos na wybrane przez siebie solo podając na karcie nazwę solo i nr biletu, na podstawie którego uczestniczył w pokazach (1 bilet – 1 głos)

c)    Głosy zostaną zliczone przez komisję wyznaczoną przez dyrektora Klubu.

d)   Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się wraz z ogłoszeniem werdyktu Jury.

5.    Ogłoszenie werdyktu Jury oraz publiczności: 23.09.2022r.

6.    Nagroda publiczności wynosi 500 euro brutto.

7.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu. Informacje o ostatecznym przebiegu Konkursu Organizator przedstawi do dnia 5.09.2022r. na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl

8.    Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi materiałami fotograficznymi dostarczonymi przez uczestników oraz zarejestrowanymi podczas publicznych prezentacji konkursowych w materiałach wydawniczych, promocyjnych i na stronach internetowych Organizatora.

 

§ 6

Odbiór nagrody

 

1.    W Konkursie przewidziano nagrody przyznawane przez Jurorów za I, II i III miejsce, oraz Nagrodę Publiczności.

2.    Nagroda Jury wynosi łącznie 5500 Euro brutto. Kwotę tę Jury może dowolnie rozdzielić między zwycięzców. Nagroda Publiczności wynosi 500 Euro brutto.

3.    Jeżeli nagrodę otrzyma polski wykonawca, to otrzyma on równowartość w złotych polskich wg średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia werdyktu.

4.    Wypłata nagrody nastąpi po ogłoszeniu werdyktu na konta laureatów.

5.    Wysokość nagrody jest kwotą brutto, a wszelkie podatki z nią związane zostaną od niej potrącone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 7

  Koszty pobytu i podróży dla uczestników konkursu spoza Trójmiasta

 

1.      Niniejsze zapisy Regulaminu w § 7 dotyczą wyłącznie tancerzy zakwalifikowanych do Konkursu pochodzących spoza Gdańska, Sopotu i Gdyni.

2.      Organizator pokryje koszty podróży tancerzom zakwalifikowanym do Konkursu wg następujących zasad:

a.      obywatelom Polski zwróci koszty przejazdu na terenie Polski w obie strony, na podstawie przedłożonych biletów kolejowych lub autobusowych. (Koszty przejazdu samochodem nie będą zwracane).

b.      obywatelom Polski mieszkającym poza granicami Polski oraz obywatelom z pozostałych państw zwróci koszty podróży przejazdu w obie strony na podstawie przedłożonych biletów na kwotę nie wyższą niż 150 euro na osobę. (Koszty przejazdu samochodem nie będą zwracane).

3.      Organizator zapewni wszystkim uczestnikom Konkursu noclegi w pokojach hostelowych przez cały czas trwania Konkursu; tancerze, którzy zostaną wybrani do pierwszej grupy preselekcyjnej, otrzymają nocleg na dzień przed Konkursem;

4.      Organizator zapewni 1 posiłek dziennie wszystkim tancerzom zakwalifikowanym do konkursu.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1.      Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez aplikującego warunków Konkursu i niniejszego regulaminu.

2.      Rejestracja - zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji jest zamieszczona w formularzu zgłoszenia i na stronie internetowej Organizatora.

3.      Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników Konkursu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa krajowego.

4.      Uczestnik/uczestniczka Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.      Dokonanie zgłoszenia stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z naborem do Konkursu i realizacją Konkursu.

6.      Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów realizacji Konkursu.

7.      Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8.      Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

9.      Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, wizerunku i informacji o uczestniku oraz umieszczania tych informacji w materiałach informacyjnych i reklamowych Organizatora, w tym w publikacjach Organizatora oraz na prowadzonych przez niego stronach internetowych lub profilach informacyjnych.

10.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Organizatora.

11.  Organizator nie odpowiada za konsekwencje podania nieprawidłowych danych w złożonych zgłoszeniach.

12.  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu.

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad realizacji Konkursu, zakończenia lub przerwania realizacji Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.