Konkursy

Solo dance contest

Rezydencja / premiera

Solo dance contest

Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2023 Konkurs odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca, w terminie 4 – 8.09.2023r.

Formularz

Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*)

(osiągnięcia artystyczne, edukacja, maksymalna ilość znaków 800):

Prosimy, bez konieczności logowania mailowo

(maksymalna ilość znaków 1000) :

(informacje techniczne, scenografia, linki do recenzji):

zdjęcia (min. 2 w formacie jpg) *

podpisane oświadczenie (skan) *

podpisane oświadczenie (skan - 2. strona)

dodatkowe załączniki

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2023

Konkurs skierowany jest do dyplomowanych tancerzy i tancerek lub osób o udokumentowanym dorobku artystycznym. Do konkursu można zgłosić maksymalnie dwa sola, których premiera odbyła się w terminie między 1 stycznia 2022 a 13 maja 2023r. lub specjalnie przygotowane na konkurs (premiera w ramach Konkursu), nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut.

Do Jury Klub Żak zaprosi osobistości artystyczne, w poprzednich latach byli to m.in.: Roberto Zappala, Kevin Richmond, Katie Duck, Ismael Ivo i Ann Van Den Broek. Jury będzie oceniać tancerzy i sola za walory artystyczne, za poziom techniki tanecznej, oryginalność, świadomość przestrzeni scenicznej i za dramaturgię choreografii. W Konkursie przewidziano 3 nagrody Jury oraz Nagrodę Publiczności; łączna suma nagród wynosi 6000 Euro.

Termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs upływa 15 maja 2023r. (szczegóły w regulaminie konkursu na stronie www.gdanskifestiwaltanca.pl – uwaga: liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia).

Wszelkie zapytania w języku polskim lub angielskim dotyczące warunków udziału w konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl.

JURY

Do jury konkursu Solo Dance Contest 2023 Klub Żak zaprosił osobistości artystyczne oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego. W jury zasiadać będą: Edyta Kozak – artystka i kuratorka polskich i europejskich projektów tanecznych, Johanna Ikola – fińska choreografka i dyrektor artystyczna Full Moon Dance Festival oraz Andreas Constantinou – performer, twórca wielu nagradzanych spektakli oraz inicjator projektów tanecznych.

Edyta Kozak – od ponad 30 lat aktywna na scenie i poza nią, jako kuratorka projektów tanecznych. Była solistka Teatru Wielkiego w Warszawie i Stadttheatre Bern w Szwajcarii. Kierowała Stowarzyszeniem Tancerzy Niezależnych, a także była twórczynią i kuratorką programu „+++ tańca” w Teatrze Narodowym w Warszawie, partnerką i ekspertką europejskich sieci: Aerowaves, advancing performing arts project i Open Latitude, współpracowała z Goethe Institute, Szwajcarską Fundacją Kultury etc. Jest fundatorką i dyrektor artystyczną Fundacji Ciało/Umysł. Otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za promocję sztuki tańca. Była jurorką „Młody Tancerz Roku”, a także członkinią prestiżowego grona Kapituły Konkursu ”Perły Tańca”.
 
Johanna Ikola jest artystką tańca i choreografką, która uzyskała tytuł magistra tańca na Theatre Academy / The University of Arts w Helsinkach w 2005 roku. Pracowała z wieloma uznanymi choreografami i była członkiem Aalkokoski Company oraz Liisa Pentti+ Co. Zasiadała w fińskiej radzie artystycznej na różnych stanowiskach eksperckich, a obecnie jest nowym dyrektorem artystycznym Full Moon Dance Festival.
 
Andreas Constantinou jest performerem, dyrektorem artystycznym HIMHERANDIT Productions od 2006 roku oraz Q&A Studios – Queer Art Studios Aarhus. Ukończył Trinity Laban i pracował z zespołem Punch Drunk. Od 2013 roku tworzy The Gender House Projects i Queer Arts Festival, które poruszają tematy płci, seksualności i tożsamości z różnych perspektyw artystycznych. Stworzył wielokrotnie nagradzane spektakle, które odbyły liczne tournée w teatrach i na festiwalach w całej Europie. Andreas był również uznanym nauczycielem i wykładowcą tańca, będąc między innymi kierownikiem działu tańca współczesnego w Klassiski Listdansskolinn w Reykjaviku oraz w Performers House w Danii.
 

REGULAMIN

§ 1

 

1.    Organizatorem Konkursu na solową miniaturę taneczną z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet) jest Klub ŻAK, miejska instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, adres: al. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk, NIP: 5830004739, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk: 5/98.

2.    Konkurs odbywa się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca i ma na celu wspieranie i promocję tańca współczesnego.

3.    Podstawowy harmonogram Konkursu:

a.    Ogłoszenie Konkursu: 3.03.2023r.;

b.    ogłoszenie składu jury: 29.04.2023r.

c.    termin składania zgłoszeń: do 15.05.2023r.;

d.    weryfikacja zgłoszeń, wstępna preselekcja: do 2.06.2023r.

e.    ogłoszenie listy uczestników Konkursu: 16.06.2023r.;

f.     Konkurs główny: 4 – 8.09.2023

g.    Finał, wyniki konkursu: 8.09.2023r.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1.    W Konkursie mogą uczestniczyć:

a.    osoby, które ukończyły 18 lat przed 13.05.2023;

b.    tancerze tańca współczesnego o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze.

2.    Do konkursu na solową miniaturę taneczną można zgłaszać wyłącznie sola:

a.    autonomiczne;

b.    których premiera odbyła/odbędzie się w terminie między 1 stycznia 2022 a 13 maja 2023r.

c.    specjalnie przygotowane na Konkurs (premiera w ramach Konkursu);

d.    nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut;

e.    solo bez rozbudowanej scenografii (dozwolone są drobne elementy scenografii, które uczestnik solo dostarczy na własny koszt), bez cięć montażowych, bez projekcji multimedialnych oraz bez zmian oświetlenia w trakcie prezentacji

f.   pozwalające na publiczną prezentację z udziałem widowni w warunkach technicznych Sali Suwnicowej Klubu Żak takich samych dla wszystkich uczestników: 1. przestrzeń: 9 m szerokości x 8 m głębokości, 2. biała podłoga baletowa, 3. biały horyzont, boczne okotarowanie czarne, bez zastawek.

3.  Uczestnicy Konkursu winni ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 

 

§ 3

Zgłoszenia

 

1.    Do konkursu tancerz może zgłosić maksymalnie dwa sola. Każde zgłoszenie winno być złożone jako oddzielna aplikacja.

2.    Termin i tryb zgłoszenia do Konkursu:

a.    termin: 15.05.2023r. do godz. 23:00 (liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia na konto poczty elektronicznej);

b.    tryb: prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy  po polsku lub po angielsku znajdujący się na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl;

c.    zgłoszenie wypełnia tancerz/odtwórca zgłaszanego sola.

3.    zapytania w języku polskim lub angielskim, dotyczące warunków udziału w Konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl. Odpowiedzi dotyczące indywidualnych spraw będą wysłane mailem na adres pytającego, a wyjaśnienia dotyczące spraw ogólnych, komentarzy do regulaminu będą publikowane na stronie www.facebook.com/GdanskiFestiwalTanca.

4.    Wymagane elementy zgłoszenia:

a.    nagranie całości zgłoszonego sola, bez efektów specjalnych oraz bez cięć montażowych w przesłanym materiale filmowym.

b.    załączony czytelny skan strony z podpisanymi oświadczeniami (załącznik 1 niniejszego regulaminu – dwie strony);

5.    Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

a.    zawierające uchybienia (braki) formalne, gdzie za braki formalne uważane jest: brak wymaganych załączników, nieprawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz brak podpisów;

b.    nie spełniające wymagań określonych w paragrafie 3 pkt. 4.a

c.    złożone po upływie wymaganego terminu;

d.    tancerzy, którzy nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności zapisanych w § 2 pkt. 1;

e.    projektów, które nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności zapisanych w § 2 pkt. 2;

f.     tancerzy, którzy zgłoszą więcej niż 2 sola;

6.    Osoby, których zgłoszenia zostaną wysłane do 22.04.2023, a nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie zapisanych w § 2 pkt. 1, 2 lub zawierają braki formalne, zostaną poinformowane mailowo na adres tancerza podany w formularzu zgłoszeniowym.

7.    Organizator ogłosi listę uczestników Konkursu do dnia 16.06.2023r. na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl oraz powiadomi uczestników Konkursu mailowo.

 

§ 4

Jury oraz sposób oceniania

 

1.    Wybrane przez Organizatora w preselekcji sola będą oceniane przez międzynarodowe jury, którego skład ustala Organizator. Do jury Organizator zaprosi osobistości artystyczne, kuratorów festiwali tanecznych oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego.

2.    Skład jury zostanie przedstawiony do dnia 29.04.2023r. na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl / www.gdanskdancefest.pl (zakładka KONKURSY).

3.    Jury wybierze ze swego składu przewodniczącego jury.

4.    Jury będzie oceniać spektakle solowe, uwzględniając walory artystyczne, poziom techniki tanecznej, oryginalność, świadomość przestrzeni scenicznej i dramaturgię choreografii.

5.    Jury wybierze 6 finalistów, a spośród nich zwycięzców I, II oraz III nagrody.

6.    Jury przyzna zwycięzcom nagrody pieniężne, rozdzielając wśród nich sumę 5500 Euro brutto. Jury nie może nie przyznać nagród i nie rozdzielić całej kwoty 5500 Euro.

7.    Jury przedstawi Organizatorowi werdykt Konkursu oraz prześle protokół z uzasadnieniem wyboru w języku angielskim.

8.    Decyzje jury są nieodwołalne.

 

§ 5

Przebieg Konkursu i Nagroda Publiczności

 

1.    Z przesłanych zgłoszeń, w preselekcji przez Organizatora zostaną wyłonieni uczestnicy Konkursu.

2.    Uczestnicy zaprezentują swoje spektakle solowe na Sali Suwnicowej w Klubie Żak w dniach 4-8.09.2023, prezentacja będzie z udziałem widowni w warunkach technicznych Sali Suwnicowej Klubu Żak takiej samej dla wszystkich uczestników konkursu (przestrzeń: 9 m szerokości x 8 m głębokości, biała podłoga i biały horyzont, boczne okotarowanie czarne, bez zastawek).

3.    Jury wyłoni spośród wszystkich uczestników 6 finalistów, a podczas pokazów finałowych w dniu 8.09.2023, laureatów I, II oraz III nagrody.

4.    Spośród uczestników konkursu publiczność wybierze zwycięzcę Nagrody Publiczności:

a)   Każdy widz, który kupi bilet wstępu na pokazy spektakli w ramach Solo Dance Contest 2023 otrzyma kartę do głosowania (1 bilet = 1 karta):

b)   Widz może oddać głos na wybrane przez siebie solo podając na karcie nazwę solo i nr biletu, na podstawie którego uczestniczył w pokazach (1 bilet – 1 głos)

c)    Głosy zostaną zliczone przez komisję wyznaczoną przez dyrektora Klubu.

d)   Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się wraz z ogłoszeniem werdyktu Jury.

5.    Ogłoszenie werdyktu Jury oraz publiczności: 8.09.2023r.

6.    Nagroda publiczności wynosi 500 euro brutto.

7.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu. Informacje o ostatecznym przebiegu Konkursu Organizator przedstawi do dnia 1.09.2023r. na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl

8.    Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi materiałami fotograficznymi dostarczonymi przez uczestników oraz zarejestrowanymi podczas publicznych prezentacji konkursowych w materiałach wydawniczych, promocyjnych i na stronach internetowych Organizatora.

 

§ 6

Odbiór nagrody

 

1.    W Konkursie przewidziano nagrody przyznawane przez Jurorów za I, II i III miejsce, oraz Nagrodę Publiczności.

2.    Nagroda Jury wynosi łącznie 5500 Euro brutto. Kwotę tę Jury może dowolnie rozdzielić między zwycięzców. Nagroda Publiczności wynosi 500 Euro brutto.

3.    Jeżeli nagrodę otrzyma polski wykonawca, to otrzyma on równowartość w złotych polskich wg średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia werdyktu.

4.    Wypłata nagrody nastąpi po ogłoszeniu werdyktu na konta laureatów.

5.    Wysokość nagrody jest kwotą brutto, a wszelkie podatki z nią związane zostaną od niej potrącone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 7

  Koszty pobytu i podróży dla uczestników konkursu

 

1.      Niniejsze zapisy Regulaminu w § 7 dotyczą wyłącznie tancerzy zakwalifikowanych do Konkursu pochodzących spoza Gdańska, Sopotu i Gdyni.

2.      Organizator pokryje koszty podróży tancerzom zakwalifikowanym do Konkursu wg następujących zasad:

a.      obywatelom Polski zwróci koszty przejazdu na terenie Polski w obie strony, na podstawie przedłożonych oryginalnych biletów kolejowych lub autobusowych. (Koszty przejazdu samochodem nie będą zwracane).

b.      obywatelom Polski mieszkającym poza granicami Polski oraz obywatelom z pozostałych państw zwróci koszty podróży przejazdu w obie strony na podstawie przedłożonych biletów lotniczych, kolejowych lub autobusowych na kwotę nie wyższą niż 150 euro na osobę, nie wliczając kosztów biletów autobusów miejskich. (Koszty przejazdu samochodem nie będą zwracane).

3.      Organizator zapewni wszystkim uczestnikom Konkursu noclegi w pokojach hostelowych przez cały czas trwania Konkursu; tancerze, którzy zostaną wybrani do pierwszej grupy preselekcyjnej, otrzymają nocleg na dzień przed Konkursem;

4.      Organizator zapewni 1 posiłek dziennie wszystkim tancerzom zakwalifikowanym do Konkursu.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1.      Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez aplikującego warunków Konkursu i niniejszego regulaminu.

2.      Rejestracja - zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji jest zamieszczona w formularzu zgłoszenia i na stronie internetowej Organizatora.

3.      Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników Konkursu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa krajowego.

4.      Uczestnik/uczestniczka Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.      Dokonanie zgłoszenia stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z naborem do Konkursu i realizacją Konkursu.

6.      Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów realizacji Konkursu.

7.      Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8.      Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

9.      Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, wizerunku i informacji o uczestniku oraz umieszczania tych informacji w materiałach informacyjnych i reklamowych Organizatora, w tym w publikacjach Organizatora oraz na prowadzonych przez niego stronach internetowych lub profilach informacyjnych.

10.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Organizatora.

11.  Organizator nie odpowiada za konsekwencje podania nieprawidłowych danych w złożonych zgłoszeniach.

12.  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu.

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad realizacji Konkursu, zakończenia lub przerwania realizacji Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.